Home Cultural View History Promotion Tribal Christianity Literature News Download Tutorial Members Area Touch It

जिया उलता चालोन कमना

टूड़ूस - नेम्हस एक्का

 

 

आःलर गे सदौ याइद नंना चाड़ रई का आःलर तंगआ तिम तंगआ घोख तुले तंगआ जिया आलोन अरा चालोन कमनुम रअनर। नाम तंगअन एका घोख गही ताका-फुली नूँ उय्योत, अन्नेम नम्है जिया आलो अरा चालो गही कमरना मनो। बउसा, मल एलेचना, असरा अरा पतआना निम जिया नूँ पोरगर संग्गे जोगाबअना चाही। हारना अरा कोल्लम मंना कत्थन अईंकआना दरा हारना अरा कोल्लम नंन्तआना कत्थन आनना मुँदभारे उज्जना गही उजगो डहरे नूँ पर्दना गही चिन्हाँ मना पुल्ली। बउसा, नलख नंना गही रीझ, तंगपत्तआना अरा चिंहुक रअना उज्जना गही चिन्हाँ तली। मुँदभारे कढ़ियारनुम नेत अरा नेम्हा लेखा चिहुँट नन्नुम मुँदभारे एकना उज्जना तली। नमा तंगआ जिया नूँ नलख नंना गही रीझ, तंगपत्तआना अरा चिहुँक  

 

चिऊ घोखन अईंकआना चाड़ रई अरा जियन लेड़पोंया कमऊ कांड़ना, सीबा ख़ारना, लअना-पिटना अरा बदला किर्तआना गही मलदव घोखन कुन्दा मल चिअना चाही। बउसा अरा जित ख़क्खका गही अकलक ती कढ़ियारअर तंगपत्तआना नूँ पोरगर मंना चाही। अइदका खंजपा ख़क्खा गे रिझ ती नींदर नलख नंना ती जिया ख़ूरी। तंगआ नफा गही दिम घोख, फसियड़ कत्था, कांड़ना, लअना-पिटना गुट्ठी गही मलदव टिड़ऊ कत्थन अम्बर पर्दआना कत्था गही पइत नूँ घोखना चाही। मसकिल अरा रोःगे गही तिरहा नंना अरा कोल्लम मंना, उज्जना गही डहरे ती बिड़दो एकना तली। तिरहा, फिकिर अरा कोल्लम नन्तऊ आलोन धर्मेस गही सवंग अरा तंगपत्तआना ती हराबअना चिअना चाही। चिंहुट नंना ती डहरे निगनिग अरा सेब्बा मनी काली। एकसन चहना असानिम रअना। आःलर नूँ मल मुंजुरना बउसा अरा कोहा-कोहा नलख नंना गही संवग नखनख निन्दकी रई। खुर्जी-पट्टी आःलर गही मानी खुर्जी मल्ली। मसकिलन पछड़अर रीझ संग्गे मुँदभारे कानुम रअना अरा एका बीरी हूँ मल इजना सवंग गही चिल्पी तली। तंगआ पोरगर घोख, रीझिरना, धीरजा अरा तंगपत्तआना आःलारिन एजना, रम्फ चिअना अरा नामजद्दी ख़क्तआना हिके। मसकिल कत्था नुम अईंकआना अरा बअना रोटओ एलेचना मल्ली पहें मसकिलन अउर मसकिल हीके। आःलर गे मसकिलन महबा मल चिअर रीझ संगे मुँदभारे बढरनुम काना चाही। उज्जना नूँ खतरना चोअना गा मनी दिम, पहें खतरका ती हूँ फिन ओरे नना गे बेस्सिम बग्गे दव बछरकी दिम रई। अगर तंगपत्तआना अरा लक्का रअना गही मंजर बछरका रई, होले उज्जना गही तारिका मन्न फिन झकझकरअन कुन्दो-पर्दो। असरा अरा चिंहुक रऊ आःलर बिपइत बरचकु हूँ मल बिलारनर अरा मसकिल मजही रअर खतरनुम चुउनुम अरा सम्भड़ारनुम मुँदभारे बढरनुम तंगआ चिहुंक, बउसा अरा तंगपत्तआनान पोकता नंनर चिअनर। अजगढ़ चिंहुक रअना, नलख नंना गही रीझ, बउसा अरा तंगपत्तआना मसकिलन पार कट्टना गही मूली मंतर तली। मसकिल बेड़न ईंजिरअर तंगआ उज्जनान बिलिचतआ गे चिहुंट अरा नलख नंना चाही। तंगआ उज्जना नूँ उर्मिन्ती बग्गे महबा ती निन्दका सवंग अरा पोरगरन चिन्हँअर, अदि लेखा निष्ठा ननर अदि गही पूरना गूटी सदौ मुँदभारे बढरनुम रअना पर्दना तरा मुढ़ियारअर उज्जना गही पंदहेन पुराबअना हीके। सत्ते नूँ आःलर गही घोख अरा धतम दिम आर गही चिन्हँर मनी, अरा  खुर्जी-पट्टी, ओहदा, कंडो अरा खुर्जी ख़ोंड़ना आःलर गही चिन्हँर मना पुल्ली।

        झेझरा जियन फिन कमआ खतरी गे नमा पइरी चोओ बीरी अरा माँख़ा चूतना ती मुँद डिसना नुम जोक गंहड़ी गूटी तंगआ कया गही दव, पर्दना अरा रम्फ लेखा बरऊ बेड़ा गही तुँगुल नन्नुम चिंहुट, बउसा अरा तंगपत्तआनान इजतआना चाही दरा धीरजा संग्गे बढरनुम रअना गही ठान होअना चाही। नमा तंगआ सवंग ती फरहर अरा बितिरका बेड़ा ता अर्जाचका नलख ती सीख होअर उज्जना नूँ जोक्क दव एदना गही डीड नना चाही। नंना आःलर गही बेड़हा कत्था अरा मलदव बखचका ती दुःखे मल सारना चाही अरा मसकिल नलख ती बिखरारअर डीड नंना गही नलख आःलारिन पर्दआना तरा कढ़ाबई। धर्मे संवग ती पोरगर मनर सत्ते, नेवई अरा चोन्हाँ गही डहरे नूँ मुँदभारे एकनुम आःलर गही संवग अउर पर्दनुम चाइल काली। ने धर्मे सवंग गही मदइत होअर मुँदभारे बढरना गही डीड मल नंनर, आर एकअम नंना मदइत गही चाड़े मल बुझुरनर अरा आर हिलो-डोलो मंन्नन अम्बर थीर, पोरगर अरा छछंद जोगाबअनर।

       आःलर गही एकना-उज्जना गही चालो अयंङ-बंग, एड़पा-पली, बंचतऊर, संग्गियर अरा खोंड़हा ती गा ख़क्खरई दिम पहें आःलर गे चाही का आर तंगआ दव बुता ती एःकोर अरा मलदव कत्थन बुझुरअर तंगआन अइदका सीख चिअर, दरा तंगआ ती एकना-उज्जनान पुना कमना चाही। टूड़का बंच्चका ती सीख मल ख़क्खरई, पहें तंगआ एजेरना दिम सीख हीके। आःलर तंगआ जिया ती कढ़ियारअर तंगआन दव सीख चिआ गे ओंगनर। सत्ते नूँ आःलर तंगआ तिम तंगआ बचतऊ मास्टर अरा डहरे ईदऊ तइलनर।

      आःलर गे बहरी ख़ेंख़ेल ता लूर अरा सीख गही ओहमा नन्नुम तंगआ जिया उलता बिल्लीन लघाबअना चाही, एकदा लूरन रम्फ चिओ अरा अनभनियाँ लूरगर अरा सीख चिऊर गही ओहमा चिअनुम तंगआ उला ता बंचतउन एःरना चाही, एकदा उर्मी अड्डा अरा सदौ ख़क्खरई। एकअम कोहा लूरगर आःलस हूँ नमन एवंदा उल्ला गूटी मदइत ननोस? नमा नंन्नर ती सीख अरा लूर होअर तंगआन लूर-हया ती निंदना चाही। तंगआ चिता-बुता आ बिल्ली-रम्फ अरा बछाबउ घोरना तली, एकदा नमान रोटओ मलदव कत्था, फसियड़ ती गुन्हा ठेकाबअना अरा बेगर खुटा ही मलदव बखचका गही आँच ती बछाबई, पंहे मलदव घोख, कोल्लम, दुःखे अरा बिपाइत ती हूँ सलसंत उय्यी।

                   

 

रियारका टूड़ा गही मूःली पाँति

जिया उलता बिल्ली दगना दरा तंगआ जिया ता बँचतऊन एःरना चाही