Home Cultural View History Promotion Tribal Christianity Literature News Download Tutorial Members Area Touch It

 

कुँड़ुख़र गही कुण्डी

रेभ.ए.ग्रिनगार्ड

 

कुँड़ुख़र नीदिम खेअनर होले अउलम बस्सनर। उर्मिन्ती मुन्ध मड़न् एमतआनर दरा इसुंग ख़सनर; कपड़े नूँ सिंदरी टूड़नर; अन्ती बई नूँ तिंदनर। अन्तिले मड़न् किचरी बांचनर, दरा एड़पन्ती ओथोरनर। ख़ने एड़पन एगनर, अरा एड़पा नूँ चिन्दन बींड़नर। ख़ोख़ा नूँ बलिन मुच्चनर। संड़ा नूँ चेड़नर का मसड़ा गुसन होअनर। आर पाबे नूँ जोक्क-जोक्क ख़ेस्स छिट्नुम कानर। ई ख़ेस्सन उड़ुंग मुन्धिम ओर्मा पच्चो मुक्कर केच्चका आःलस का आःली गही चाली नूँ ओन्दोरकर रअनर, दरा ताम आस का अदी गही एड़पन्ती हूँ जोक्क ख़ेस्स ओथोरकर रअनर।

    मसड़ा गुसन अंड़सनर की असन कंक्क गही ओन्टा संड़ा कमनर, दरा कंक्क मइय्या मड़न् उइनर। अन्तिले एड़पन्ता उर्बस पार-मुन्द केच्चकस गही बइन चिच्चती दगदस। ख़ोख़ा नूँ गोट्टा मेंदन् ओलदआनर।

     मसड़ा गुसन डिण्डा कुक्को का कुकोय ख़द्दर का पेल्लो गुट्ठियर मल कानर। नन्ना मुक्कर मेद ओलदाचका ख़ोख़ा नूँ ख़ेड्ड-ख़ेक्खन मुझुरनर दरा एड़पा किर्रनर। बलिन तिसिगनर दरा एरनर; एड़पा उला चिन्द नूँ एन्देर-एन्देरइम गही चम्बी मंज्जा का मला। चिन्द नूँ ख़ेर, नेर्र, बेर्ख़ा गही ख़ेड्ड चम्बिन एरोर होले बअनर; ईसिन(का इदिन) नाद मोक्खा। मुन्दा चिन्द नूँ मेर गही चिन्हा एरनर ख़ने ओड़ोगनर ईसिन(का इदिन) धर्मे होच्चा।

    मेतर ख़ोख़ा नूँ एड़पा बरनर। असन आर केच्चका आःलस(का आःली) गही नामेती ओन्टा किस्सन पिटनर अरा अदी गही जोक्क अहड़न पन्नपीक ती मोचनर अरा एड़पा गुसन मांड़नर। आ बीःरी पद्दन्ता ओर्मा मुक्कर पचवा आःल तीख़िल ओन्दोरनर। मेतर मुन्द गोटंग धुकड़ी ओज्जनर। अइय्या ओन्टा का मूँद गोटंग इंज्जो अरा कटिकुना बंगुर अरा मनी सजनर। अन्ति जोक्क गोट मासिन पूख़नर, अरा मूँद गोटंग मंडी गने पतगाली नूँ ख़ट्टनर अरा केंतेर नूँ उइनर चिअनर।

     ख़ोचोल पेसा कालो बीःरी अबड़न मसड़ा गुसन होअनर दरा कुक्क तरा उइनर। पाबे नूँ आ पचवा आःल तीख़िलन चाँख़नुम कानर। केच्चकस गही उर्मी पोरेन्ता ओन्टा-ओन्टा ख़ोचोल पेसनर अरा पुना संजगी(भण्डा का चुक्का) नूँ उइनर। अन्तिले एड़पा गही ख़ोख़ा तरता चनख़ी नूँ मांड़नर। ख़ोचलन कुण्डी नूँ बरगी हुड़ा बअना मंइड़का अड्डा उल्ला-उल्लम ओन्द ख़ेता मंडी अंड़सत्आनर।

     टोबा का मताती खेअनर होले आरिन मांड़नर चिअनर। अन्तिले चिरदी घली आर गही मंड़न बस्सो बीःरी कुक्कन् ख़ेड्ड चप्पो तरा नन्नर अरा बस्सनर। उल्लका ख़ोख़ा नूँ कुक्क, ख़ेड्ड, ख़ेक्खा, अन्ति रग्गन्ता ओन्टा-ओन्टा ख़ोचोलन पेसनर।

     चिरदी अंड़सिया होले, ख़ोचलन कुण्डी नूँ हुड़ा बअनर। कुण्डी नूँ का नाल नूँ कमचका रई। ने तम्है अद्दी पद्दा नूँ मलकर, आर तम्है ख़ोचलन अद्दी पद्दन्ता कुण्डी नूँ अंड़सत्आनर। पहें इन्नेला, आर तम्है रअना पद्दानुम पद्दियर गुस्ते अड्डा ख़ेंदा-ख़ेंदा अवगम आःलर तमागे कुण्डी कमनर।

     ख़ोचलन कुण्डी नूँ होअना गही नेग कुँड़ुख़र एन्ने नन्नर। चिरदी नुम पुसे चंदो, तम्है केच्चका आःलर गही बेंजा गही नेग नन्नर, दरा आ बेंजा मुन्ध आर गे नेम्हा मन्ना चाड़ रई। केच्चकर गही ख़ोचलन अर्गी हुड़ा बअना गूटी एड़पन्नता आःलारिन नूँ हैरकर बेएनर अँवगे।

     नेम्हा मंज्जकन्ती माड़िका संजगिन ओथोरनर। अदिन पूँप मेंझनर, अन्ति अस्मा कुड़्अर की अरा पून कमअर दरा अदिन अत्तआनर। अन्ति ख़ोचलन कुण्डी नूँ एतआगे अस्सनुम पाड़नुम संजगिन नलतआनुतिम कानर। मुन्ध कुण्डिन उमदा एगनर, असता चाचा नूँ सिंदरी तुंदनर अरा अड्डन नेम्हा नन्नर, अन्ति ख़ोचलन हुड़ा बअनर चिअनर।

    इबड़ा उर्मी नेग गा केच्चका आःलारिन पचवा आःलर गुसन अंड़सतआ गे कुँड़ुख़र नन्नर। ई नेग ननो बीःरी हों खरा बग्गे ओन्ना अरा मोंख़ना मनी।

 

रियारका टूड़ा गही मूःली पाँति

कुँड़ुख़ कच्छनखरऊ ख़द्दर अरा जोंख़र-पेल्लारिन कांड़ना लेखा मला पहें ओहदार संगे एःरना गही चाड़ रई।