Home Cultural View History Promotion Tribal Christianity Literature News Download Tutorial Members Area Touch It

Literature Menu

You Need Adobe Flash Player

 टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा  | पन्ना #1
 

इण्डी(कविता) गही मूःली पाँती

1. कुड़ख़य का तुड़कय।           टूड़ूसः अँगनू उराँव, घघरा, गुमला(झारखण्ड)
   पेन्छतारा : 07 जून, 2010
2. सोना छत्तीसगढ़।                    टूड़ूसः अथानस अमृत टोप्पो

   पेन्छतारा : 13 जून, 2010

3. आ टट्ख़ा मन्न गुसन।                टूड़ूसः प्रो.पी. लकड़ा

   पेन्छतारा : 08 जुलाई, 2010

4. एजर'आ।                           टूड़ूसः मरकुस बेक

   पेन्छतारा : 022 जुलाई, 2010

5. भारत अयंग निंग्गन ओ-लग्गदन।       टूड़ूसः सय फगुआ उराँव
   पेन्छतारा : 22 जुलाई, 2010
6. अयंग कत्था।                        टूड़ूसः आनान्द टोप्पो, रायपूर

   पेन्छतारा : 26 जुलाई, 2010

7. भईया-बहिन।                       टूड़ूसः डब्ल्यु जी आर्चर

   पेन्छतारा : 27 जुलाई, 2010

8. चन्दो।                             टूड़ूसः कैलाश उराँव
   पेन्छतारा : 05 अगस्त, 2010       
9. दिल्ली ता बिल्ली।                   टूड़ूसः डॉ. शाँति खलखो, राँची

   पेन्छतारा : 10 अगस्त, 2010

10. धर्मेस ती बिनती।                  टूड़ूसः प्रो.कैलाश उराँव
   पेन्छतारा : 05 अगस्त, 2010       

 टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा  | पन्ना #1

ण्डी ही मूःली पाँती

ई जल्ली अड्डन् खेंदना, कमना, सरियआना अरा पोसना(maintenance) नूँ एम तंगआ अनईत बेड़ा, चिहुँट अरा ढिबा खेपचकम् बेअद्म। नेकईम ई जल्ली अड्डा गही निस्ठन्(लक्षय)पूरा नंना खतरी सिरनी(दान) ती पंड़सा बेद्दोर, आर महबा अरा धइन् जोगे रअनर।  पंड़सा गे किल्क नंन