Home Cultural View History Promotion Tribal Christianity Literature News Download Tutorial Members Area Touch It

Literature Menu

SWFMenu Placeholder.

 टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा  | पन्ना #1
 

Miscellaneous - Headlines

 

  

1. ओनका सारका ख़ाख़ा - खीरी।        लेखकः रामकिशोर उराँव, सम्बलपूर

  

2. सोना गही बी टिड़ऊ ख़ेर - खीरी      लेखकः अनिता गिद्द, जबलपूर

  

3. ची चन्दो पापा - इण्डी।              पच्चा बईता इण्डी

  

4. तोलोङ सिकिन् सिखिरआ - गिनती।    -
5. जम्बु डहुड़न लवआ, ददा - ख़द्दी डण्डी।  पच्चा डण्डी
6. बेंजा डण्डी                                                   पच्चा डण्डी
7. करम डण्डी                                     पच्चा डण्डी

 टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा  | पन्ना #1

मूःली पाँती

अगर नाम पर्ता लेखा नलखन हूँ ओंगहोन शुरू ननोत अरा केरमे-केरमे नन्नुम रओत होले उन्दुल जरूर अदिन मुन्जा ओंगोत।