Home Portray Encouragement Literature News Download Learning Members Area Tools Touch It

 

मानीदिम इज्जकी रई

टूड़ूस - मुँजुरका अह्लाद तिर्कीस

 

 

ओंट्टे पद्दा नूँ कलुवा नामे ओर्त्त बंड़ियस रअचस। आस अजड़ धनगड़(उर्ब) आलस रअचस। आ पद्दानुम ओंट्टा रंडी पच्चो रअचा। कलुवा बंड़ियस गही ओंट्टा पंढरू घोड़ो(हाकुड़) रअचा। रंडी पच्चो गही ओंट्टा मोंख़ारो ओय(गाय) रअचा। आ ओय (गाय गभना भार गात नूँ) रअचा। रंडी पच्चो गही ओय ओंट्टा पंडरू ले बचा हिबिड़या(धनुवाचा)। ख़ने आ कलुवा बंड़ियस रंडी पच्चोन बआ हेल्लरस "ईद एंग्है ब"छरू तली। एंग्है घोड़ो लेखअम पंडरू ले रई" एन्ने बाचस दरा कलुवा बंड़ियस तंग्ग तरम बछरून मंक्खा हेल्लरस।  

अक्कू बेचरंगी रंडी पच्चो पंच्च-पड़हा ओक्कतआगे आल बेद्दा हेल्लरा। ख़ने आ कलुवा बंड़ियस पद्दा ता कोहा-कोहा आलारिन, नैगारिन, महतोरिन ओन्दरस दरा अगेम(मुन्धिम) पंच्च ओक्कताचस चिच्चस। पद्दन्ता पंच्चर बंड़ियस तरम मंज्जर। अबड़ा ओर्मा पंच्चर एकअम रूपे नूँ बंड़ियस गही बेक मोक्कर रअचर। "ने-ने गा आस ती नहड़ा ढिबा हूँ ओच्चकर रअचर।" "बंड़ियस गही दिम बछरू तली" बअर आर नेवई तोड़चर। ख़ने आ रंडी पच्चो पड़हा पंच्च ओक्कतआगे चींख़नुम-चींख़नुम नन्ना पद्दा तरा आल बेद्दा काला लगिया। डहरे नूँ ओंट्टा चिगला ख़क्खरा। पच्चो गही चींख़न-ओलोख़नन एरार-मेनर चिगलागे खरा सोग्गे लग्गिया। चिगला पच्चोन मेंज्जा - "एन्देर गे एन्ने चींख़दी-ओलोख़दी-खोबरारदी अयङ?" ख़ने आ बेचरंगी रंडी पच्चो तरकुटीतिम उर्मी कत्थन तेंग्गर बाचा - "एंग्है ओय बछरू धनुवाचा आदिन कलुवा बंड़ियस एंग्है घोड़ो बछरू धनुवाचा बअर तंग्ग तरम मंक्खदस।" पद्दा पंच्चर हूँ आस तरम नेवई तोड़चर दरा आसगेम बछरून ची लघचर। औंगे जुनू पहड़ा-पंच्च ओक्कतआगे आल बेद्दा कादन।" ख़ने चिगला बाचा "इदी खतरी झखदी पच्चो? कलय, किर्रय कलय। गुचय तो एंन कादन। अम्बय चींख़य।"

ख़ने पच्चो एड़पा किर्रया केरा। आद पद्दन्ता उर्मी बलि कुद्दा-कुद्दा पंच्चारिन मीख़िया। पद्दन्ता पंच्चर दरा नन्ना आलर इदातो जोंख़र हूँ ढेर बग्गे ख़ोंड़रार। आर ओर्मर अखड़ा चउगुड़दिन्ता तेताली मन्न किय्या एख़ नूँ उक्कियर। पंच्चर बाचर - "ओखो बरनर, पच्चो, निंग्है पंच्चर?" ख़ने पच्चो चिगलन एदअर बाचा - "अदा जुनु, एंग्ग तरती पंच्च मनर सिरू पांड़ेस बरआ लगदस।" असन ख़ोंड़ोरका ओर्मा आलर खदखदरअन अलखा हेल्लरार। चिगला बरचा दरा ओंट्टे तेताली मन्न मूली नूँ गेच्छम चोम्मले उक्किया अरा उंगुड़नुमन कुगा भेसेरआ हेल्लरा। ख़ने पंच्चर बआ हेल्लरार। "अना ले सिरू पांड़े, नीन पड़हा-पंच्च ओक्का बरचकय का गेच्छम ओक्का अरा कूगा बरचकय?" ख़ने आ चिगला आउर हूँ गूगना लेखा मना हेल्लरा, लझ-लझ कूगा भेसरा।

अन्तिले ढेरिम गहड़ी मंज्जकन्ती फिरन पंच्चर बाचर - "हिड़ी बराले, सिरू पांड़े। नीन पंच्च ओक्का बरचकय का कूगा-ख़दरआ बरचकय?" ख़ने चिगला बाचा - "एन्देर बओन हरो? ई मुद्दई कूगना दरा ख़न्दरना अड़ती मन्ना गूटी इन्ना मला उच्छा लगी। चेरो ख़ुड़ती ख़ोख़ा टोडृंग हेद्देन्ता ख़ोसरा नूँ चिच्च लग्गिया केरा। दाहता इंज्जो गुट्ठी डेगेच-डेगेच कूटी तरा उर्खा केरा। ख़ने इंज्जोन बिद्दनुम-मूख़नुम बिज्जिया केरा। मांख़ा बीरी ओन टिप्पा हूँ खन्द्रआ पोल्लकन। अहंय गा आड़ी किय्या ढेकारी नूँ खन्द्रआगे उडुम-सुडुम मना लक्कन, ई पच्चो चींख़नुम काला लगिया। ई पच्चो एंगन बाचा गुचा एंग्है नेवई नन्तआ चिआ। एन गा ख़न्द्रआ उरूखनाती ओड़ोमथ उंक्खकन रअचन। एन बाचकन - "एन पोल्लोन काला, नेकआनिम होअय। आद अनुहूँ एंग्गन मलम अम्बिया। एन्देर ननोन एंग्गा बरनम मंज्जा, मांख़ा ख़ोसरा नूँ चिच्च लग्गिया। बिज्जना गूटी इंज्जो बिद्दनुम-मुख़नुम रअना चड्डे खन्द्रआ पोलकन। औंगे जुनु कूगा लगदन।" ख़ने असतला खोंड़रका आलर ओर्मर कूलन निलबिर-निलबिर अलखा हेल्लरार।     

आर सिरू पांड़ेसिन केबर दरा बआ हेल्लरार - "सिरू पांड़े, एमन बेलूरा बुझुरदय, एमन बोका कमआ बेद्दय? ख़ोसरा-ख़ोसरा नूँ का चिच्च लग्गी?" ख़ने चिगला हूँ आरिन केबर दरा जोर-जोर बआ हेल्लरा - "....रो, हई हरो, भकुवा रो, घोड़ो-घोड़ो का बछरू धनुवई? बछरून मझही नूँ अम्बा चिआ। ओन तर घोड़ोन उइय्या अरा नंना तरा ओयन उइय्या। एरा, एका तरा बछरू काली। घोड़ो गुसन कालो, होले बछरू घोड़ो ख़द्द मना, अन्ती ओय गुसन कालो होले बछरू ओय ख़द्द मनो। ई सन्नी कुना कत्थम हूँ नीम फरियआ पोल्लदर?"  

ख़ने आर घोड़ोन अखड़ा गही पच्छिमे तरा उइय्यर, ओयन पुरबे तरा उइय्यर अरा बछरून उत्तरे मुंही नन्नअर अखड़ा मजही नूँ उइय्यर। बछरू "बां..." बअनुम ओय तरा केरा दरा दुदही ओना हेल्लरा। ख़ने चिगला बाचा - "ईरकर हरो, ईरकर भकुवारो, एका अजगो बछरू केरा, इंवदा खतरिम पंच्च-पड़हा ओक्का लक्कर?" ख़ने ओर्मा पंच्चर लज्जरार दरा छछेम मंज्जर केरार। आर असतले चोचरकी तंगआ-तंगआ एड़पा चाइल केरार। कलुवा बंड़ियस गही मुंही मड़िख़िया केरा अरा आस हूँ निसवारअर एड़पा किर्रियस केरस। रंडी पच्चो तंग्है बछरून दरा ओयन होअर खुशमारनुम-रिरयारनुम एड़पा केरा। रंडी पच्चो एड़पा काना ती मुन्ध एंड़ो ख़ेक्खन जोड़अर सिरू पाँड़ेसिन मोंजरा मंज्जा। चिगला हूँ उक्का अड्डन्ती टुहिल ना चोचा दरा टोड़ंग तरा लुइस-लुइस किर्रिया केरा। कलहा दरा कोप्प-नखरना चुंड्डिया केरा, मुंज्जरा केरा। ठौकम बअनर - "किंक्को नूँ चिगला चेंठ"     

रियारका खीरी गही मूःली पाँति

तंगआ ईमानान नठरऊ खुर्जी ती अम्बा बीसा, नेकआगेम नेवई गही चाड़े मनी होले सत्ते संग्गे नेवई नंना