बक्-ख़ोर

 

सौंसे बेल्ख़ा नूँ मुन्ता कुँड़ुख़ जल्ली अड्डा!

 
   

 

नीन ईसन् रअदय : मूद्ध पन्ना > कुँडूख़ कत्थूड़ा > देवनागरी > खीरी(कहानी)

निगनिगरका

खीरी

अँधरी पच्चो अरा कुबड़ा नतियस
करम खीरी (1)
बिति-डण्डा
मतवारस गही दसा
करम खीरी (2)
धरमुस बिट्ठी केरस
उला ता आलो गही मुल्ली
पचबा-आःलर
जुटुरना नूँ सवंग रई
भड़ा गही अड्डो
 
अउर बग्गे खीरी....

एन्नेम लेखा कड़ी
हिन्दी कत्थूड़ा
अँग्रजी कत्थूड़ा
ख़द्द कत्थूड़ा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा

 

भड़ा गही अड्डो

प्रेमचन्दस गही नामजद्दी खीःरी "भाड़े का बैल" गही कुँड़ख़ बिड़िदका

नेम्हस एक्का

सनियस ओंटे दव उयु-ख़तुस रहचस। आस गुसन ओन्द गोहलला अड्डो रहचा। एंड़ो अड्डोद हंकराज-पंकराज रहचा। पहें ओन्टे अड्डो एन्ने रोगहा मंजा का खेअम ख़च्चिया। अक्कु आस गुसन ओंटे इकला अड्डो बछरा। ओंटे इकला अड्डो ती गोहला उयना एकासे मना उंगी। ख़ेस्स चाँख़ना अंड़सकी बरआ लगी। सनियस तिरहा नना हेल्लरस का आस इदना एकासे ख़ेस चाँख़ओस।

      सनियस गही मेद्दो नूँ याईद बरचा का बिगवस गुसन ओन्द जोड़ा अड्डो रई। एकदन आस भड़ा नूँ गोहला उया गे चिआ लगियस। आस तुरता-तुरती बिगवस गही एड़पा बखड़े गोहला नेआ गे केरस।  बिगवस गुसन कालर तंग्है दुःखेन अरा चाड़ेन तिंगियस। बिगवस फसकट गा रहचस दिकिम, आस घोकचस का आस गही अड्डो एवंदा गूटी सनियस गुसन रओ, आ गूटी आस गही बुसऊनिम मोंख़ो। इ लेखा आस गही बुसऊ हूँ बछरओ अरा अड्डो गही भड़ा हूँ ख़क्खरनुम रओ। अँवगे आस तंग्है अड्डोन इ रजोट नूँ सनियस गे चिआ गच्छरस, का तान एकअम बीरी अड्डोन सनियस ती नेओस आ बीरीम आस गे किर्तआना मनो। सनियस एन्देर ननोस, आस गे इ रजोट्न गछरनम पड़ारा। सनियस अड्डोन होच्चस दरा तंग्है एड़पा केरस। आस एंड़ो अड्डोन खूब बुसऊ मोंख़तअर माटा बाचस।

      चेंप खतरआ गे जुक्किम उल्ला बछरकी रहचा। ख़ेस्स चाँख़ना बेड़ा हूँ अंड़िसया। सनियस तंग्है ख़ल्लन उस्सस्-ख़ोत्तस, गोबारी सारेन् छिटचस अरा आड़ी गुट्ठिन कमचस। ख़ल्ल ता उर्मी लेझन् पेसर हिबिड़यस। मोड़ा ता बिहनी ख़ेस्सन् ओत्थरस। लील बेल्ख़ा नूँ बदाली एथेरआ हेल्लरा। साहे दव ले मंजा केरा अरा ख़ल्ल नूँ चाँख़ना गे उर्मी सराजाम मंजा केरा। सनियस तंग संगी चुयु सिन चाँख़आ गे मिख़ियस। सनियस गोहला उया लगियस अरा चुयुस चाँख़आ लगियस।

     पद्दंता चुमनुस, सनिया अरा चुयुस गही संगी जोड़ोरकन् अरा लटिख़कन् एःरर सीबा ख़ारआ लगियस। आस अजगड़ फसकट हूँ रहचस। चुमनुस बिगवस गुसन कालर आस गही ख़ेबदन् निन्दचस चिच्चस, का सनियस गही ख़ल्ल ता ख़ेस्स इवंदा दव मनो का आस पद्दा भईर नूँ ओर्मर ती धनगर आःल मनोस कालोस। बिगवस चुमनुस गही फसियर कत्था नूँ चइल बरचस। आस सनियस गुसन केरस दरा बाचस - "एःरा सनिया, लील बेल्ख़ा नूँ बदाली छाहआ लगी, एंग्है ख़ल्लन् हूँ एंगा गे उयना रई, अँवगे एंग्है अड्डोन किर्तआ चिआ।"

    "पहें अक्कुन गा.....।" सनियस जोक बआ बेद्दियस, अदी ती मुँदिम बिगवस बाचस - "एःन एन्दरा हूँ बलदन, रजोट लेखा निंग्गा किरत्आनम् मनो।" इवंदा बअर पुन्दुरका अड्डोन आस कोल्ला हेल्लरस। सनियस बिगवासिन ईरनुम रइह केरस। बिगवस तंग्है अड्डोन होअर तंग्है एड़पा चइल केरस।

     अजगो चुमनुस गही जिया नूँ मूँद तिम बिगवस गही अड्डोन एःरार नाद बसचकी रहचा। एन्देर गे का बिगवस गही अड्डो पद्दा भइर नूँ बग्गे हंकराज-पंकराज रहचा। आस बिगवस गुसन कालार लोल्लो-चुप्पो कच्छनखरआ हेल्लरस। बिगवस आस गही जियन् लोल्लस अंईकआ। पद्दा नूँ ओन्द अख़वारी नूँ ओंगहोन पेःठ लग्गा लगिया। बिगवस गे ख़ल्लन् ख़ोता गे कुड्डी ख़ेंदना गही चाड़ मंजा। अजगो नगद चेंप पुस्सकी रहचा। बिड़ा छिटना हूँ रहचा। आस इबड़ा कत्थन चुमनुसिन तिंग्गियस। चुमनुस बाचस - "अना हो सनिया! नीन एन्देर गे तिरहा नन्दय, एन निंग्है नलख नू इकला बरओन, नीन पेःऴ चइल कला, एःन निंग्है गोहलन उयोन चिओन अरा बिड़ा हूँ छिटओन चिओन।" बिगवस गे चुमनुस गही कत्था अजगड़ दव लग्गिया। आस गोहल्लन बिगवस गे जिमा चिअर पेःठ चइल केरस।

     चुमनुस गोहला पुन्दचस, बिड़ा हूँ छिटचस। एःरनुम-एःरनुम लोहाड़ी मंजा केरा। अड्डो कोल्लर आस ख़ाड़ नूँ अड्डोन अम्म ओन्तआ होच्चस। अम्म ओन्ताचस दरा तान हूँ ख़ाड़ नूँ एमआ हेल्लरस। एमचस दरा दरंगा नूँ मेनू अड्डोन खेदनुम एड़पा तरा ओन्दोरआ लगियस। आ बीरिम नाख़ झन अड्डोन ख़िन्दु-बीसुर पेःऴ ती किर्रा लगियर। चुमनुस गही जिया ता नादद् जगचा केरा। आस आरिन बाचस - "मेना तो भईरो।" आर इज्जर दरा आस गही बअनन् मेना हेल्लरार। आस बअनुम काला लगदस - "एंग्दस गही नुकरी लग्गिया केरा, आस ढेर गेच्छा सहर नुकरी नना कालू रअदस, अँवगे आस गे जोक्क ढिबा गही चाड़े रहचा; नीम एंग्है ओंटे अड्डोन ख़ेन्दोर होले एंग्है उर्मी दन्द मुन्जुरओ कालो पंहकन।" ख़िन्दु-बिसुर बाचर - "ए बग्गे ढिबा नूँ बीसोय?" "एग्दस गे सहर काला भइर गे नेअदन, ओन्द लोडिम(हजार) चिआ, एंग्दस गही नुकरी मंज्जा केरा अक्कु गा एन्ने-एन्ने अड्डो एःन रफ ले ख़ेन्दा ओंगदन" चुमनुस आना किरताचस। ख़िन्दु-बिसुर अकय रिझरार, एन्देर गेका आरएन्ने हंकराज-पंकराज अड्डो, अदिन हूँ एन्ने सस्ता गोट्टे चन्दो मल ख़िन्दका-बीसका रहचर। इ लेखा बिगवस गही ओंटे अड्डोन चुमनुस बीसयस चिच्चस।

     बिगवस पुतबीरी पेःऴ ती किर्रयस। आस तंग्है गोंयसाली नूँ ओंटे इकला अड्डो ख़ुटुरका एःरदस। आस तंग आःली गुसन केरस दरा मेन्दस - "अनय हो! नम्है ओंटे अड्डो गोंयसाली नू मल एथेरआ लगी।" आद आना किरताचा - "एःन हूँ गा अतख़ा चोख़आ गे टोडंग केरकी रहचअन, अक्कु निम किर्रयअन, चुमनु सिन मेना बरा।" बिगवस गनगन भुंगनुम चुमनुस गही एड़पा केरस। बिगवस गही बअना ती मुँदिम चुमनुस बअदस - "अना बिगवा, एःन गा एनिम निंग्है एड़पा अक्कुनिम कालू रहचकन; गोहला उस्सकन दरा एःन अड्डोन अम्म ओन्तआ गे ख़ाड़ होच्चकन, तले एःन एमआ हेलेरकन। अड्डोद दरंगा तरा अरगिया, एन घोकचकन का अबड़ा एड़पा तरा बरचा होंतान। एड़पा परचकन ख़ने एन्दरा एःरदन का ओंटो इकला अड्डो चाली नू बिडिरकी रई। एःन अड़ती बीरी नंना अड्डोन बिद्दनुम रहचकन पहें पोलकन बेद्दा; अम्बा तिरहा नंना, नेला पइरी फिन बेद्दोत।"

     बिगवस चुमनुस गही कत्थन मेंज्जस दरा अकाबका मंज्जस केरस। आर एंड़ता उल्ला पद्दा अबड़ा गे अजगड़ बेद्दा-कुद्दियर पहें एकसन हूँ पता मल लग्गिया। बिगवस गही एड़पा नूँ गा दुःखे गही परता खत्तरा केरा। अदी ख़ोख़ा आस उया ख़ोता पोल्लस। अँवगे आ बखर आस गही ख़ेस उर्मीन्ती जुक्की मंजा।

     अजगो सनियस घी संगरा आस गही संगी चुयुस नंज्जस। आस तंग्है अड्डोन सनियस गे गोहला उया गे सिथियम चीघलचस। आ बखर सनियर दव ले ख़ेस चाँख़चस मुन्जियस। चाला पच्चो गही मया हूँ बग्गेम मंजा का एकासे, आ बखर जमकुट चेंप पोस्सा। सनियस गही ख़ल्ल हरियर लहलहरआ हेल्लरा। ख़ेस पंजा, सनियस ख़ोस्सस्, नाबियस दरा उड्डू ती नपचस ख़ने एंड़ दयदोय पंचे उड्डू ख़ेस मंजा। इवंदा बग्गे ख़ेस गा पद्दा भइर नूँ नेक्खअय हूँ पोल्ला मना। सनियस मानिम पद्दा भइर नूँ धनगर मंज्जस केरस।

अँवगे बिगवस बेसे हिसंगा-पोटंगा मल मन्ना चाही अरा नेक्खअय कत्था नुम बेगर घोकचका ईरका मला काना चाही।

   टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा

तंगआ कत्थन, उज्जना-पर्दनान, नेग-चारन् अरा अइनान जईपुईर गे ख़ोजा-पर्दआ।

   बखनी(विज्ञापन)

कुँड़ुख़ कत्था नूँ मुन्ता जल्ली अड्डा, एकन्नू अनइत बग्गे कुँड़ूख़ अरा नंना कत्थूड़ा(साहित्य) गुट्ठी चीतारकी रई। ई जल्ली अड्डा गही निस्ठा(लक्षय)) कुँड़ूख़ कत्था अरा उजपर्दन्(संसकृति) परदआना अरा सहजआना (प्रोत्साहन) तली।
कुँड़ुख़ कत्था नूँ एम्बा सारदय अरा नीन हूँ ई जल्ली  अड्डा नूँ तंगआ टूड़कन नन्ना कुँड़ख़र गुसन् चाँख़आ बेद्दय होले अक्कुनिम     पुथि नू नामे अर्गत'......?

आदिबासी कड़ी गुट्ठी

बेल्ख़ान्ता धरम्