Home Cultural View History Promotion Tribal Christianity Literature News Download Tutorial Members Area Touch It

Literature Menu

You Need Adobe Flash Player

 टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा  | पन्ना #3
 

खीःरी गही मूःली पाँती

23. सोना गही बी टिड़ऊ ख़ेर           टूड़ूसः अनिता गिद्ध, जबलपूर
    चिपतारा : 26 जुलाई, 2011
24. उफड़ारना चोट्टो तानिम टाकुना नू कुडुरई टूड़ूसः सय् मुँ. अह्लाद तिर्की
    चिपतारा : 18 फरवारी, 2012
25. लूर अकिल उर्मी टोन्ने जोन्नेन परपन्द ननी टूड़ूसः सय् मुँ. अह्लाद तिर्की
    चिपतारा : 18 फरवारी, 2012
26. चाला पच्चो                     टूड़ूसः बेचन उराँव, नेपाल
    चिपतारा : 20 जुलाई, 2012
27. बह्मणस गही जिया किर्तआना        टूड़ूदः ईना कुमारी उराँव, नेपाल
    चिपताराा : 08 अगस्त, 2012
28. कुढ़ियास गही तुँगुल एःरना          टूड़ूदः कुमारी सरना उराँव, नेपाल
    चिपताराा : 20 जुलाई, 2012
30. बन्दरा अरा कनियाँ               टूड़ूसः भिनसरिया उराँव, सुनसरी
    चिपतारा : 20 अक्टूबर, 2012
31. सय भईयोर अरा ओण्टा इकला तंगड़ी टूड़ूः सयती कुस्मादेवी उराँव, पू.कुसहा
    चिपतारा: 21 अक्टूबर, 2012
32. बण्डो ही खीरी                  टूड़ूसः सय सूर्यनारयण बखला, सुनसरी
   चिपतारा : 21 अक्टूबर, 2013
32. जलसा परब ता खलबस          टूड़ूसः सय विमल टोप्पोस
   चिपतारा : 12 अगस्त, 2013
32. जेट्ठे घली                     टूड़ूसः सय नेम्हस एक्कास, रायपुर
   चिपतारा : 12 अगस्त, 2013

 टूड़ा | पइत टूड़का | खीरी | डण्डी | नन्ना गुट्ठी | तोलोङ सिकि नू टूड़का कत्थूड़ा  | पन्ना #3

खीःरी ही मूःली पाँती

ई जल्ली अड्डन् खेंदना, कमना, सरियआना अरा पोसना(maintenance) नूँ एम तंगआ अनईत बेड़ा, चिहुँट अरा ढिबा खेपचकम् बेअद्म। नेकईम ई जल्ली अड्डा गही निस्ठन्(लक्षय)पूरा नंना खतरी सिरनी(दान) ती पंड़सा बेद्दोर, आर महबा अरा धइन् जोगे रअनर।  पंड़सा गे किल्क नंना।